Den øverste myndighet i Kastellet Vel er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 1. april.

Hver boenhet har bare 1 stemme hver.

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes dersom styret finner det nødvendig. Likeså skal det innkalles til generalforsamling dersom minst en tiendedel, dvs. minst 4 av medlemmene i vellet skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 14, høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist. Som dog skal være minst 3 dager.

Saker som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsettes overfor styret senest 8 dager før generalforsamlingen.

Innkalling og protokoll

Innkalling 2020 (pdf) – Protokoll 2020 (pdf)